O nas

Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii im. Waleriana Łukasińskiego jest jednostką organizacyjną Powiatu Piaseczyńskiego, działającą w formie jednostki budżetowej o zasięgu ponadgminnym. Przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz osób przewlekle psychicznie chorych. Dom posiada zezwolenie na prowadzenie działalności i wpisany jest do rejestru domów pomocy społecznej prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego. Nadzór nad Domem sprawuje Starosta Powiatu Piaseczyńskiego przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie oraz Wojewoda Mazowiecki w zakresie wymaganych standardów określonych odrębnymi przepisami.

Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii znajduje się w centrum miasta. Na powierzchni ponad 8 hektarów znajdują się 24 budynki. Pawilony mieszkalne zostały umiejscowione w sześciu budynkach, zaś pozostałe obiekty to budynki pomocnicze i administracji. W Domu funkcjonuje magazyn żywności i sprzętu, szwalnia, kuchnia, pralnia, rehabilitacja, fizykoterapia oraz terapia zajęciowa.

Teren Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii stanowi zespół zabytkowych budynków otoczonych parkanem, objętych stałą opieką konserwatora zabytków. Składa się z budynków poklasztornych zakonu pijarów wybudowanych w 1675 roku oraz budynków koszarowych po Piątej Baterii Gwardii Carskiej nazywanymi “koszarami artyleryjskimi” wybudowanymi w 1910 roku. Na terenie Domu znajduje się zabytkowa XVII wieczna kaplica oraz kaplica pogrzebowa z 1910 roku.

Podstawowym aktem prawnym funkcjonowania domów pomocy społecznej jest Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.).

Kolejnym ważnym aktem prawnym regulującym działalność domów pomocy społecznej jest Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 218, poz. 1837 z późn. zm.).

Rozporządzenie określa:

1) sposób funkcjonowania określonych typów domów pomocy społecznej;

2) obowiązujący standard podstawowych usług świadczonych przez domy;

3) rodzaje dokumentów wymaganych do uzyskania zezwolenia na prowadzenie domu;

4) wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie domu;

5) tryb kierowania i przyjmowania osób ubiegających się o przyjęcie do domu

Ponadto wyżej wymienione Rozporządzenie określa rodzaje świadczonych usług na rzecz mieszkańców w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających. W zakresie świadczonych usług, określa standardy jakim powinny odpowiadać pomieszczenia Domu, normy dotyczące wyżywienia i ubrania, usług opiekuńczych. Przepisy również regulują tryb przyjmowania do domu pomocy społecznej mieszkańców.

Poza podanymi aktami prawnymi funkcjonowanie domów pomocy społecznej określają także osobne regulacje, szczególne dla każdego domu. Wewnętrznymi aktami prawnymi na podstawie których swoją działalność opiera Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii są:

– Uchwały Rady Powiatu Piaseczyńskiego

– Uchwały Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego

– Statut Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii – Uchwała nr XL/8/06 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 21 września 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2006 r. nr 204, poz. 7728).

– Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii – Uchwała nr 184/6/10 Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 7 lipca 2010 r.

– Zarządzenia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii