Zezwolenie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej im. Waleriana Łukasińskiego w Górze Kalwarii

W październiku 2010 roku za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie, Dyrektor Domu przedłożył wniosek o rejestrację Domu wraz z wymaganymi dokumentami Wojewodzie Mazowieckiemu.

W związku z przedstawionymi dokumentami Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przeprowadził kontrolę w zakresie jakości usług świadczonych przez DPS oraz poziomu spełnienia wymogów określonych przepisami prawa. Podczas przeprowadzonej wizytacji stwierdzono, że placówka osiągnęła warunki umożliwiające świadczenie usług na poziomie standardu określonego w stosownym Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej.

Na skutek spełnienia wszelkich wymogów formalnych Decyzją Nr 23/2010 z dnia 12.11.2010 r. Wojewoda Mazowiecki wydał zezwolenie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej im. Waleriana Łukasińskiego w Górze Kalwarii na czas nieokreślony, tym samym Dom został wpisany do rejestru domów pomocy społecznej województwa mazowieckiego pod pozycją Nr 75.

Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii uzyskał zezwolenie na dalszą działalność w zakresie prowadzenia Domu dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz osób przewlekle psychicznie chorych. Niniejsze zezwolenie zostało wydane na czas nieokreślony i jest zwieńczeniem kilkuletnich starań władz Powiatu Piaseczyńskiego oraz kierownictwa Domu ukierunkowanych na dalsze funkcjonowanie placówki.

Uzyskanie stałego zezwolenia było uzależnione od zrealizowania programu naprawczego. Program ten obejmował szereg przedsięwzięć mających na celu:
– poprawę warunków bytowych, sanitarnych i socjalnych mieszkańców Domu m.in. poprzez modernizację bazy lokalowej,
– poprawę świadczonych usług opiekuńczych i wspomagających, podniesienie efektywności pracy działu opiekuńczo – terapeutycznego,
– poprawę struktury zatrudnienia w dziale opiekuńczo – terapeutycznym poprzez zwiększenie limitu zatrudnienia i osiągnięcie wymaganego przepisami wskaźnika zatrudnienia.

zezwolenie na prowadzenie dps(2) (1)

zezwolenie na prowadzenie dps 2(2)